Zasady dotyczące ochrony danych osobowych - Cerfar – Producent Zniczy Bolesławiec

CER-FAR Hurtownia Zniczy i Kwiatów Bolesławiec

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych


Zasady Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Cer Far Henryk z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Wróblewskiego 11B, zwany dalej Administratorem Danych Osobowych.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane stosownie do art. 6 ust. 1 pkt b), c), d) oraz f) RODO.
 3. Państwa dane osobowe otrzymaliśmy w drodze kontaktu oraz relacji biznesowych i przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji usług, w celu realizacji zaciągniętych obopólnie zobowiązań, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora obejmują: imiona i nazwisko, adresy, adresy e-mail, numery telefonów. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu lub w związku ze świadczeniem usług przez Administratora.
 5. Państwa dane osobowe będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym (pracownicy lub podmioty współpracujące z Administratorem) w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków związanych ze świadczeniem usług, a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane będziemy także udostępniać sądom i organom administracji publicznej lub władzy.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywanie do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres obowiązywania umów zawartych z Administratorem i okres przedawnienia roszczeń z nich wynikających względnie dochodzenia potencjalnych roszczeń w związku ze zdarzeniami, których dotyczą usługi, to jest przez maksymalny okres przedawnienia roszczeń przewidzianych przez prawo polskie.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub właściwych przepisów prawa polskiego wdrażających RODO (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych obowiązująca od 25 maja 2018 r).

 

Pełna klauzula (dotyczy otrzymanych faktur):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych jest  Cer Far Henryk z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Wróblewskiego 11B.
 2. Celem zbierania danych jest wystawienie faktury zgodnie z art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury VAT. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione odpowiednim organom kontroli zgodnie z przepisami prawa orazw przypadku wyrażenia woli otrzymania faktury w formie korespondencyjnej Pana/Pani dane będą udostępnienie Poczcie Polskiej S.A. w zakresie niezbędnym do zaadresowania korespondencji.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej a następnie będą archiwizowane.
 9. Otrzymanie faktury jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych zapisów.
facebook
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024. www.cerfar.pl
WEBDESIGN: POLOCZEK.PL • POWERED BY: NEOGRAF24.PL
e-mail: cerfar@wp.pl
www.cerfar.pl
facebook.com/cerfar
RODO
SPRZEDAŻ HURTOWA
ul. Wróblewskiego 11b,
59-700 Bolesławiec
tel. 75 627 09 12
SPRZEDAŻ DETALICZNA
ul. Kościuszki 17,
59-700 Bolesławiec
tel. 75 732 27 03